SIMILAR LOGOS

Bunka

Shigeo Fukuda

American Motors Corporation

Walter P. Margulies

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Takaoka Royal

Kazuo Tajima

Colleen Pencils

Tadashi Masuda

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

Aurocontact

Ben Bos