SIMILAR LOGOS

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

Max

Fumio Koyoda

Houtoku

Shunji Ninomi

Three Mast

Eita Shinohara

Mobius

Leonel Vera

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

MYB Textiles (Morton Young and Borland)

Graphical House