SIMILAR LOGOS

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

Max

Fumio Koyoda

Houtoku

Shunji Ninomi

Three Mast

Eita Shinohara

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

Sangetsu

Yusaku Kamekura

Trade Typesetting

Burton Kramer