SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Three Mast

Eita Shinohara

Bunka

Shigeo Fukuda

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Kyowa Bank

Tadashi Ohashi

Mountaingate

John Follis, Wayne Hunt