SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Mec-Mor

Hanns Lohrer

Floron

Gerd Leufert

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura