SIMILAR LOGOS

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

Tonen Petrochemical

Yusaku Kamekura

Max

Fumio Koyoda

Kenchiku Mode Kenkyujo

Gan Hosoya

Umemura Stainless

Yoshio Hayashi

Three Mast

Eita Shinohara