SIMILAR LOGOS

DH Foods

Mitsuo Ishida, Tamami Sato

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose

Marui

Tetsuo Miyahara