SIMILAR LOGOS

DH Foods

Mitsuo Ishida, Tamami Sato

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Kobashi Photo Studio

Ken'ichi Hirose

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

Max

Fumio Koyoda

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose