SIMILAR LOGOS

Nakamura Architecture Offices

Hiroshi Ohchi

Honbo Office

Takenobu Igarashi

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Asakura

Shigeo Katsuoka

Panom

Shigeo Katsuoka

Takusa

Sumio Hasegawa

Uni Design

Yuji Baba