SIMILAR LOGOS

Nakamura Architecture Offices

Hiroshi Ohchi

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Asakura

Shigeo Katsuoka

Takaoka Royal

Kazuo Tajima

Nankodo

Tetsuya Ota

Takusa

Sumio Hasegawa

Uni Design

Yuji Baba