SIMILAR LOGOS

Hagiwara

Masahiro Abe

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Honmachi Print

Michio Ogura