SIMILAR LOGOS

Hagiwara

Masahiro Abe

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

California Industrial Vision Service

Koji Takei

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Nihonkai Oil Co

Gan Hosoyo, Kohei Miura