SIMILAR LOGOS

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Houtoku

Shunji Ninomi

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito