SIMILAR LOGOS

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Academic Aye Computer

Minoru Takahashi

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

NAF

Shigeo Katsuoka