SIMILAR LOGOS

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Tetsuya Ohta

Tetsuya Ohta

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

NAF

Shigeo Katsuoka