SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Yamada Shomei Lighting

Mitsuo Katsui

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Sambi Festival2

Takenobu Igarashi