SIMILAR LOGOS

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Konishiroku Photo Industry

Kazumasa Nagai

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Tosho

Mitsuo Katsui

Meiji

Tadashi Ohashi

Yasuda Trust Bank

Kazumasa Nagai