SIMILAR LOGOS

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Konishiroku Photo Industry

Kazumasa Nagai

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Ideal Science Industry

Shigeo Fukuda

Nihon LCA

Akira Hirato, Koji Mori, Namiko Nishida

Meiji

Tadashi Ohashi

Yasuda Trust Bank

Kazumasa Nagai