SIMILAR LOGOS

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Konishiroku Photo Industry

Kazumasa Nagai

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Tosho

Mitsuo Katsui

Meiji

Tadashi Ohashi

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto

Yasuda Trust Bank

Kazumasa Nagai