SIMILAR LOGOS

Green Arrow

Makoto Yoshida

Azuma Drive-In

Akisato Ueda

Heart Art

Ikko Tanaka

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Asakura

Shigeo Katsuoka