SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Ministry of Transport Computer Center

Velizar Petrov

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Honmachi Print

Michio Ogura

Tokyo Young Brothers

Michio Ogura

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Ishihara Studio

Yoshihiro Kishimoto