SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda