SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda