SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Mitake Yogyo

Yasuhisa Iguchi

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka