SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Nihon Kachiku Jinko Juseishi Kyokai

Yasuhisa Iguchi

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

Ichiko

Tadamasa Katsube

West Racing Cars

Sogen Onishi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori