SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Life Engineering

Makoto Yoshida

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Ichiko

Tadamasa Katsube