SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Mochiya

Susumu Kimura