SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Vereinigung zur Werbung für Schweizer Papier

Anton Schutzbach