SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Torii & Co.

Kazuo Tanaka

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Photolabor Klischeeanstalt

F. G. Boes