SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

World Power Conference

Yusaku Kamekura

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura