SIMILAR LOGOS

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Torii & Co.

Kazuo Tanaka

NV Versicherung

Otto Rieger

Nippon Design Center

Kazumasa Nagai