SIMILAR LOGOS

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Taller Cubano

Reynaldo Da Costa

T & M

Yonefusa Yamada, Yuko Ishida

Tokyo Advertising

Kazumasa Nagai

Nippon Unit Load

Koichi Watanabe