SIMILAR LOGOS

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Nippon Design Center

Kazumasa Nagai

Namiki Camera Shop

Hiroshi Ohchi

Takasaka, Tokyo

Yusaku Kamekura