SIMILAR LOGOS

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

CTV Television Network, Toronto

E. J. Morrison

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Tsukamoto Gakuin

Tomoichi Nishiwaki

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura