SIMILAR LOGOS

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

CTV Television Network, Toronto

E. J. Morrison

Tsukamoto Gakuin

Tomoichi Nishiwaki

Namiki Camera Shop

Hiroshi Ohchi

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura