SIMILAR LOGOS

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura

Etcetera

Nakajo Masayoshi

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Sanshin Electric

Hiroshi Ohchi

Typographie Métro

Pierre-Yves Pelletier

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura