SIMILAR LOGOS

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

J. R. Geigy

Toshihiro Katayama

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

CND

Gerald Holtom