SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Art Directors & Designers Association of New Orleans

Donald C. Smith

Norpapp Industri

Paul Brand

Niepce

Jacques Nathan-Garamond

Browne & Nolan

Collis Clements

Daishowa

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura