SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

DIC

Yusaku Kamekura

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Child Ltd.

Yusaku Kamekura

Yuken Trading

Yusaku Kamekura

Shell

Yusaku Kamekura