SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Daishowa

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura