SIMILAR LOGOS

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Television Network

Yusaku Kamekura

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura