SIMILAR LOGOS

Nishimura Shiko

Tomoichi Nishiwaki

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Polo Consultoria e Planejamento

João Carlos Cauduro, Ludovico Antonio Martino

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Japan Socialist Party

Makoto Wada

Green Arrow

Makoto Yoshida