SIMILAR LOGOS

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Autophon

Paul Bühlmann

Nippon Research Center

Kazumasa Nagai

Nippon Design Center

Kazumasa Nagai

Child Ltd.

Yusaku Kamekura