SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Nippon Design Center

Kazumasa Nagai

Nakamura Patent Office

Koichi Watanabe

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Nippon Research Center

Kazumasa Nagai

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura