SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Nippon Design Center

Kazumasa Nagai

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Robin Nordwell

Arthur Irizawa, E. J. Morrison

Northern States Power

Gale William Ikola

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura