SIMILAR LOGOS

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Nippon Design Center

Kazumasa Nagai

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Northern States Power

Gale William Ikola

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura