SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Mediart Communications

Shigeo Katsuoka, Tako Ikeda

Teppichfabrik Niedek-Velour

Paul Effert

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe