SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Prime Jewelry

Ryuji Hirotani

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Marui

Tetsuo Miyahara

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi