SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Marufuku

Kazuharu Fuji

Ai Planning

Tadamasa Katsube

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Marui

Tetsuo Miyahara

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori