SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Marui

Tetsuo Miyahara

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori