SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Japan Textile Association

Takashi Kono

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

Namiki Camera Shop

Hiroshi Ohchi

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura