SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Nakamura Architecture Offices

Hiroshi Ohchi

Wolters-Noordoff

Otto Treumann

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa