SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Japan Textile Association

Takashi Kono

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Wolters-Noordoff

Otto Treumann

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Dai Nippon Printing

Kenji Ito