SIMILAR LOGOS

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Japan Textile Association

Takashi Kono

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Druckerei Nöthen

Walter Breker

HH Hotels

Hiroshi Ohchi

Keller & Co.