SIMILAR LOGOS

Yokota

Takeshi Otaka

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Wako Shoken

Takeshi Otaka

Hayashi Industry

Yoshio Hayashi

Zenhanren

Yoshio Hayashi

Meiji

Tadashi Ohashi

Tokyu Koku

Yusaku Kamekura