SIMILAR LOGOS

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Taichi Shoji

Ishine Nituma, Taijiro Nakayama

Keio

Yoshio Hayashi

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Japan Socialist Party

Makoto Wada

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

W. Euler

Willy Faltin