SIMILAR LOGOS

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Taichi Shoji

Ishine Nituma, Taijiro Nakayama

Keio

Yoshio Hayashi

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi