SIMILAR LOGOS

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Taichi Shoji

Ishine Nituma, Taijiro Nakayama

Keio

Yoshio Hayashi

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Osaka Art Festival

Takeshi Otaka

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi