SIMILAR LOGOS

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Taichi Shoji

Ishine Nituma, Taijiro Nakayama

Keio

Yoshio Hayashi

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

W. Euler

Willy Faltin

TonenGeneral Sekiyu KK

Katsuichi Ito Design Office