SIMILAR LOGOS

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Roberts Dairy Company

Thomas Laufer & Associates

Satoturve

Teuvo Tynkkynen

Wellmart

Akira Hirata, Hiromi Kuginuki, Koji Mori

Margaret Josefin Japan Co. Ltd.

Ken Miki & Associates

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira