SIMILAR LOGOS

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Knitwear Factory

Willi Sutter

Color Research Center

Nakade Teijiro

Ohio Center

Chermayeff & Geismar

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Taiyo Kobe Bank

Tadashi Ohashi

Anzen Kogaku Kenkyujo

Shigeo Katsuoka