SIMILAR LOGOS

Honbo Office

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Takenobu Igarashi

Measuring Instruments

Toru Otsuka

System Creates

Takao Yoguchi

Canon

Minoru Takahashi

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda