SIMILAR LOGOS

Nankai Tuun

Yoshio Amaya

Green Arrow

Makoto Yoshida

Ghia

Giovanni Brunazzi

Canada Golf Shokai

Kenji Ito

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

GTO Skiing Equipment

Akisato Ueda, Yuji Kawarabayashi

Corona

Yusaku Kamekura