SIMILAR LOGOS

The I Club

Henry Steiner, Jennings Ku

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Marui

Tetsuo Miyahara

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

International Gold Research

Hiroshi Fukushima