SIMILAR LOGOS

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Toyo Kitsugyo

Masahiro Shimizu

Kyowa Koduku Seihan

Yukishia Takakita

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Select

Yoshihiro Kishimoto

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani