SIMILAR LOGOS

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Edil Glass

Walter Hergenröther

Taiheiyo Marine

Koichi Watanabe

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Neográfica

Reynaldo Da Costa

Fukuda Design

Masaki Fukuda