SIMILAR LOGOS

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Nippon Unit Load

Koichi Watanabe

Tosho

Mitsuo Katsui

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Schweizer Druckerei

Roger-Vigile Geiser