SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Oriental System Development

Kenji Suzuki

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

Sun Art Printing

Hiroshi Manzen

Hotel Sepias

Katsumi Maetani

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori