SIMILAR LOGOS

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Manchester Credit Union

Funnel Creative

National Museum of Ethnology

Mitsuo Katsui

Chinaware Factory

Ryuichi Yamashiro

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada