SIMILAR LOGOS

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Manchester Credit Union

Funnel Creative

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

Three Mast

Eita Shinohara

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Takeda Engel

Katsuichi Ito Design Office