SIMILAR LOGOS

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Manchester Credit Union

Funnel Creative

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Takeda Engel

Katsuichi Ito Design Office