SIMILAR LOGOS

Child Ltd.

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura

Shinichi Kusamori

Makoto Wada

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center