SIMILAR LOGOS

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Sogien

Yoshikatsu Tami

Komeito

Hiroshi Ohchi

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Corona

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura