SIMILAR LOGOS

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Sogien

Yoshikatsu Tami

Komeito

Hiroshi Ohchi

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda