SIMILAR LOGOS

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Sogien

Yoshikatsu Tami

Komeito

Hiroshi Ohchi

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

United States Ski Association

James Adler

Tama Art University

Takenobu Igarashi