SIMILAR LOGOS

Delco

Lance Wyman

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Boise Cascade Corporation

G. Dean Smith

Japan Design Day

Yusaku Kamekura