SIMILAR LOGOS

Delco

Lance Wyman

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

R. S. Stokvis & Zonen

A. G. Schillemans

Holiday Universal

S. Neil Fujita

Hattori

Shigeo Fukuda