SIMILAR LOGOS

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Sogien

Yoshikatsu Tami

Suginoko Academy

Yasuhisa Iguchi

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Hotel Sogo Palace, Takayama

Hidemichi Yamao