SIMILAR LOGOS

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Kaneda Ski Manufacturing Co

Nippon Design Center

Mori no 10-kyo

Ken Miki & Associates

Strowall International

Burton Kramer