SIMILAR LOGOS

Narodna Prosveta

Stefan Kanchev

Georgi Bakalov

Stefan Kanchev

Nauka i Iskustvo

Stefan Kanchev

Student Library

Stefan Kanchev

Petrol 1

Stefan Kanchev

Science and art

Stefan Kanchev

Communist Party Publishing House

Stefan Kanchev