SIMILAR LOGOS

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Honmachi Print

Michio Ogura

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Kowa Art Printing

Kimito Ohashira

Acro

Yusaku Kamekura

Aerographics

Burton Kramer