SIMILAR LOGOS

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Sumino

Takeshi Otaka

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura