SIMILAR LOGOS

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Staf Nuyts

Paul Ibou