SIMILAR LOGOS

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Nishida Seisakusho

Kazuharu Fuji

Atatürk Kitaplığı

Sait Maden