SIMILAR LOGOS

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Kahma

Kinya Zen, Takaaki Yoshinobu

Taka Design Production

Shinichi Takahara

Select

Yoshihiro Kishimoto

Sbrissa

Enzo Scarton