SIMILAR LOGOS

Rising Sun

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nakajima Hozando

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Toyama Museum of Modern Art

Tatsuo Okonu

ON Associates

Kyoji Nakatani, Shin Nagamatsu

Sbrissa

Enzo Scarton

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada