SIMILAR LOGOS

Sogien

Yoshikatsu Tami

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Sanyo

Shigeo Fukuda

Stanrey

Roy W. Madison

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai