SIMILAR LOGOS

Japan Agricultura Co-op Associations

Yoshio Hayashi

Yamada Design Room

Yone Fusa Yamada

Packaging Direction

Susumu Kimura

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Progil

Raymond Loewy

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura