SIMILAR LOGOS

Japan Recruitment Center

Yusaku Kamekura

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura

Kyowa Hakko

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Fuji Bank

Yusaku Kamekura