SIMILAR LOGOS

Stalling Filmsatz

Bruno K. Wiese

Yamada Co.

Akisato Ueda

Kyoho

Tomoichi Nishiwaki

HH Hotels

Hiroshi Ohchi

Sunayama Productions

Mitsuo Katsui

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa