SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

TV Tokyo

Yasuhisa Iguchi

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

Sogien

Yoshikatsu Tami

Nonaka Shokudo

Shuji Torigoe

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai