SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Suzuharu

Kenichi Yoshioka

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Puls

Michel Coudeyre

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Papierfabrik Cham

Paul Leber

Club Selector

Takeshi Otaka