SIMILAR LOGOS

Sumi Imoto Bowling Office

Sumio Hasegawa

Takahashi Shoji

Nakajo Masayoshi

Sanyo Electric

Inada Akira, Tomoichi Nishiwaki

Nihon Jutaku Prefab

Yusaku Kamekura

Soundguide

David Caplan

Daido Interior

Kenji Ito

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura